POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy Caseline pod adresem internetowym http://www.caseline.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Caseline Michał Pałkowski z siedzibą w Proszówkach 302 32-700 Bochnia, numer kontaktowy 791406777(zwaną dalej „Caseline”)

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Michał Pałkowski Caseline z siedzibą Proszówkach 302 32-700 Bochnia

2. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Caseline z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

7. Administrator może gromadzić:
-informacje o zamówieniach klienta

- informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Dane informacje mogą obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,
- informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,


8. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce i na terenie Uni Europejskiej. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a wszystkie informacje są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

9. Informacje o danych mogą zostać wykorzystane przez sklep w szczególności w celu:

- celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,

- egzekwowania postanowień Regulaminu,

- bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,

- prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,

- informowania o ofertach Sklepu (newsletter), o ile Klient wyrazi na to dodatkową zgodę.

- zawarcia i realizacji umowy zawartej drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Sklepu”,

10. Sklep, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem tj:

- rozliczenia płatności elektronicznych,

- wykonania usług księgowych, prawnych itp.

- realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

11. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.
 

12. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych w tym zwłaszcza fiskalnych.


13. Klientowi ma prawo:

- dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, poprawiania danych osobowych,

- czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

- wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

- odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej.


14. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu


15. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.


16. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.


17. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


18. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.